Home / Chuyên đề tự học / Mail Exchange / Exchange Server 2013: Bài 5 Ôn lại domain khi nghiên cứu Exchange

Exchange Server 2013: Bài 5 Ôn lại domain khi nghiên cứu Exchange

Exchange Server 2013: Bài 5 Ôn lại domain khi nghiên cứu Exchange

Exchange Server 2013
Exchange Server 2013

Các khái niệm nhắc lại trên domain

Forest: là tập hợp 1 hay nhiều domain liên kết nhau theo mối quan hệ cha-con. Trong toàn forest chỉ tồn tại 1 tổ chức Exchange

AD Database: có 4 partition

Schema: nơi lưu trữ các định nghĩa về thuộc tính của tất cả đối tượng và loại đối tượng: Object type (user, group, computer..), Object Attribute. Có thể định nghĩa thêm Object type, Object Attribute. Exchange dùng exchange object classes and attributes để làm CSDL cho nó.

Configuration: Nơi lưu trữ các mối quan hệ về cấu trúc luận lý của hệ thống. (exchange configuration)

Domain: Nơi chứa các object. User trong AD exchange dùng làm mailbox. Group thì dùng làm distribution group. Contact thì có Mail Contact.

Application: Chứa các dữ liệu về DNS, DHCP… trong AD.

Global Catalog: Nơi chứa tất cả các thông tin của đối tượng (giúp cho việc tìm kiếm thông tin). Phục vụ cho việc xác thực user đăng nhập vào hệ thống.

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau cài đặt exchange 2013

About Hoang Do Viet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *