Home / Tag Archives: 2

Tag Archives: 2

Tư học LPI 1, 2: Bài 11 DHCP

Tuhocmang.com – DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là một dịch vụ hữu ích trong việc quản trị những mạng lớn hay mạng có những người dùng di động. DHCP server là máy cấp phát địa chỉ IP cho những máy khác trong mạng, DHCP client là các máy nhận địa chỉ IP và …

Read More »