Home / Tài liệu tự học / Tài liệu lập trình mạng trên C# (C Sharp)

Tài liệu lập trình mạng trên C# (C Sharp)

Tuhocamng.com – Tài liệu lập trình mạng trên C# (C Sharp)

 

tai lieu lt mang 1
tai lieu lt mang 1
tai lieu lt mang 2
tai lieu lt mang 2

CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH MẠNG TRONG .NET FRAMEWORK
2.1. Socket hướng kết nối (TCP Socket)
2.1.1. Giới thiệu về NameSpace System.Net và System.Net.Sockets
2.1.2. Viết chương trình cho phía máy chủ
2.1.3. Viết chương trình cho phía máy khách
2.1.4. Sử dụng các luồng nhập xuất với Socket
2.2. Socket không hướng kết nối (UDP Socket)
2.2.1. Viết chương trình cho phía máy chủ
2.2.2. Viết chương trình cho phía máy khách
2.2.3. Sử dụng lớp System.IO.MemoryStream để tạo vùng đệm nhập xuất
2.3. Sử dụng các lớp hỗ trợ được xây dựng từ lớp Soket
2.3.1. Lớp TCPClient
2.3.2. Lớp TCPListener
2.3.3. Lớp UDPClient
2.4. Socket không đồng bộ
2.4.1. Mô hình xử lý sự kiện của windows
2.4.2. Sử dụng Socket không đồng bộ
2.4.3. Ví dụ về Socket không đồng bộ
2.4.4. Sử dụng các phương thức Non-blocking
2.5. Sử dụng Thread trong các ứng dụng mạng
2.5.1. Sử dụng Thread trong chương trình .Net
2.5.2. Sử dụng Thread trong các chương trình Server
2.5.3. Sử dụng Thread để gửi/nhận dữ liệu
2.5.4. Sử dụng ThreadPool trong các chương trình .Net
2.5.5. Sử dụng ThreadPool trong các chương trình Server
2.6. Kỹ thuật IP Multicasting
2.6.1. Broadcasting là gì?
2.6.2. Sử dụng Broadcasting để gửi dữ liệu đến nhiều máy trong mạng cục bộ
2.6.3. Multicasting là gì?
2.6.4. Socket Multicasting trong .Net
2.7 Bài tập áp dụng
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MẠNG
3.1. Giao thức ICMP
3.1.1. Sử dụng Raw Socket
3.1.2. Sử dụng giao thức ICMP và Raw Socket để xây dựng chương trình Ping
3.1.3. Sử dụng giao thức ICMP và Raw Socket để xây dựng chương trình TraceRoute .58
3.2. Giao thức SMTP, POP3
3.2.1. Cơ bản về hệ thống Mail và giao thức SMTP, POP3
3.2.2. Cài đặt SMTP, POP3 Client/Server
3.3. Giao thức HTTP
3.3.1. Cơ bản về giao thức HTTP
3.3.2. Cài đặt HTTP Client/Server
3.4. Giao thức FTP
3.4.1. Cơ bản về giao thức FTP
3.4.2. Cài đặt FTP Client/Server
3.5. DNS (Domain Name Server)
3.5.1. Vấn đề phân giải tên miền
3.5.2. Triển khai DNS MX (Mail Exchange)
3.6 Thảo luận về các ứng dụng khác thường gặp
3.7 Bài tập áp dụng
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHIỀU LỚP
4.1. Mô hình 2 lớp (two tier), 3 lớp (three tier) và n lớp.
4.2. Remoting
4.2.1. Giới thiệu về Remoting
4.2.2. Khai báo, cài đặt và đăng ký giao diện từ xa
4.2.3. Triệu gọi phương thức từ xa
4.3. Web Serive
4.3.1. Giới thiệu về Web Serives
4.3.2. Giao thức SOAP
4.3.3. Xây dựng Web Services
4.3.4. Triệu gọi Web Services từ ứng dụng .NET, Java và các ngôn ngữ khác
4.4 Thảo luận về các ứng dụng phân tán
4.5. Bài tập áp dụng

Download here

About Hoang Do Viet

Check Also

Share Video iOS 9 and Swift 2: From Beginner to Paid Professional Udemy

Tuhocmang – Share Video iOS 9 and Swift 2: From Beginner to Paid Professional Udemy Link …

TỔNG HỢP EBOOK FACEBOOK MARKETING HAY NHẤT 2017

Tuhocmang.com – TỔNG HỢP EBOOK FACEBOOK MARKETING HAY NHẤT 2017 Link: https://docs.google.com/document/d/1Qabr7DImTQ4_UFe58Wlms-EGgoKaj9w5txfwyLOjziM/edit#64v26303x2p2t2946413w274y294v203 Mình Share hơn 20 ebook …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *